F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Ja som pravý vinič
a môj Otec je vinohradník.
On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva,
a každú, ktorá ovocie prináša,
čistí, aby prinášala viac ovocia.

(Jn 15, 1-2)

CIEĽ FORMÁCIE

Jednou z najdôležitejších úloh Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum je formácia jeho členov.

Cieľom tejto formácie je:

 • prehĺbiť osobný vzťah s milosrdným Ježišom a pripodobniť sa mu,
 • žiť čoraz viac dôveru voči Bohu a milosrdenstvo voči blížnym,
 • rozvíjať prijatú charizmu,
 • pripraviť sa na misiu milosrdenstva a zapojiť sa do rozličných diel milosrdenstva,
 • pestovať postoj služby vo vzájomných vzťahoch v spoločenstve.

Systematická formácia v združení je duchovná aj intelektuálna.

Slúži hlbšiemu poznávaniu:

 • tajomstva Božieho milosrdenstva, ako je zjavené vo Svätom písme;
 • posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré nám sv. sestra Faustína zanechala vo svojom Denníčku;
 • životopisu, spirituality a poslania sv. sestry Faustíny;
 • podstaty úcty k Božiemu milosrdenstvu a jej praktizovaniu;
 • charizmy a dejín Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva;
 • princípov duchovného života;
 • poslania kresťana a apoštola Božieho milosrdenstva v Cirkvi a vo svete.

Človek je vo svojej slobode zasiahnutý Božím volaním,
aby rástol, aby dozrieval, aby prinášal ovocie.
Nemôže sa vyhnúť odpovedi
a prevzatiu svojej osobnej zodpovednosti.
Základným cieľom výchovy a vzdelávania laikov
je stále jednoznačnejšie objavovanie
vlastného povolania,
ako aj rastúca ochota žiť toto povolanie
v spĺňaní vlastného poslania.

Ján Pavol II., Christifideles laici, č. 57, 58

ETAPY  FORMÁCIE

V združení sa praktizuje:

ZÁKLADNÁ FORMÁCIA

(trvá 4 formačné etapy);

PERMANENTNÁ FORMÁCIA

(začína sa po dokončení základnej formácie).

VYUŽITIE FORMÁCIE

Formačný program združenia Faustínum ponúka individuálnu formáciu členov a skupinovú formáciu v rámci spoločenstva.

SKUPINOVÁ  FORMÁCIA

Uskutočňuje sa zúčastňovaním sa na formačných stretnutiach, organizovaných vo farnostiach alebo kláštoroch kongregácie.
V nej sa kladie dôraz na to, aby získané vedomosti člen
aplikoval vo svojom bežnom živote,
aby dbal na duchovný rast a plnil formačné úlohy.

INDIVIDUÁLNA  FORMÁCIA

Uskutočňuje sa prostredníctvom pravidelného osobného štúdia formačných materiálov podľa programu.
Člen má získané vedomosti aplikovať do svojho života,
dbať o duchovný rast a plniť formačné úlohy.

PROGRAM  ZÁKLADNEJ  FORMÁCIE

Základná formácia trvá 4 roky a riadi sa programom, ktorý určí hlavná správa združenia Faustínum.

Témy jednotlivých etáp formácie sú tieto:

 • prvá etapa formácie: Poznávať Božie milosrdenstvo,
 • druhá etapa formácie: Žiť dôveru,
 • tretia etapa formácie: Žiť milosrdenstvo,
 • štvrtá etapa formácie: Spolupracovať s Božím milosrdenstvom.

Každú etapu základnej formácie tvoria 3 cykly:

 • Misia a spiritualita sv. sestry Faustíny
 • Biblický cyklus
 • „ABC“ duchovného života.

Každý cyklus daného formačného roka obsahuje 10 tém, ktoré sú spracované vo formačných knihách.

Pre všetkých členov je formácia povinná. K začatiu systematickej formácie pozývame aj dobrovoľníkov.

PERMANENTNÁ  FORMÁCIA

Po ukončení 4 rokov základnej formácie
a jej zhrnutí členovia združenia Faustínum začínajú
permanentnú formáciu, ktorá im má pomôcť
ešte hlbšie poznať tajomstvo Božieho milosrdenstva.

PERMANENTNÚ FORMÁCII PODPORUJE AJ ÚČASŤ NA:

Medzinárodných kongresoch
apoštolov Božieho milosrdenstva