27 feb, 2024

ČO ZNAMENÁ  ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ FAUSTÍNUM?

Členstvo v združení Faustínum znamená plnohodnotnú príslušnosť k tomuto združeniu. 

Jeho členmi sa môžu stať plnoleté osoby, laici, zasvätené osoby alebo kňazi, ktorí absolvovali ročné dobrovoľníctvo a poznali, že chcú kráčať cestou svätosti podľa spirituality združenia.

JE  DOBRÉ  SA  STAŤ  ČLENOM?

Členovia združenia Faustínum sú integrovaní do spirituality
a poslania Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, čím sa stávajú jej priamymi spolupracovníkmi.

Pokračujú v misii sv. sestry Faustíny a spolu
s rehoľnými sestrami prinášajú posolstvo
Božieho milosrdenstva do nového prostredia novým ľuďom.

Podieľajú sa na duchovných dobrách kongregácie,
ktorá ich zahŕňa duchovnou starostlivosťou. 

Majú právo voliť a byť volení do riadiacich orgánov združenia,
a tým preberať zodpovednosť za jeho ďalší rozvoj.

ČLEN SA ZAVÄZUJE

 • Pravidelne pristupovať k sviatostiam,
  najmä k Eucharistii a k sviatosti zmierenia;

 • Rozvíjať postoj dôvery v Boha plnením jeho vôle
  vo všetkých okolnostiach života;

 • Pestovať postoj milosrdenstva voči blížnym
  a denne vykonať aspoň jeden úkon milosrdenstva skutkom,
  slovom alebo modlitbou;

 • Zapájať sa do formácie podľa programu
  schváleného združením;
 • Zúčastňovať sa na duchovných cvičeniach
  organizovaných združením;
 • Aktívne sa podieľať na realizácii všetkých cieľov
  a misie združenia zapájaním sa podľa
  možností do jeho činnosti a diel milosrdenstva;
 • Dodržiavať štatút a predpisy združenia a združenie pravidelne hmotne podporovať.

AKO  SA  STAŤ  ČLENOM?

Prijatiu za člena združenia Faustínum
predchádza osobné stretnutie záujemcu
s rehoľnou sestrou alebo inou k tomu určenou osobou.

Následne záujemca predloží príslušné dokumenty
sekretariátu združenia Faustínum.

Hlavná správa združenia po preskúmaní
a zvážení svoje rozhodnutie oznámi záujemcovi.

OBRADY

Obrady prijatia za člena združenia Faustínum
sú vonkajším vyjadrením oddanosti
a služby Božiemu milosrdenstvu
a zároveň sú svedectvom voči zhromaždenému
spoločenstvu tohto združenia.

A  ČO  ĎALEJ?

Jednou z najdôležitejších úloh
združenia Faustínum je starostlivosť o

DUCHOVNÚ FORMÁCIU ČLENOV

ktorá im pomáha prehlbovať osobný vzťah
s milosrdným Ježišom a rozvíjať charizmu.
Formácia pripravuje členov aj na plnenie misie milosrdenstva
v ich prostredí. V starostlivosti o najnúdznejších
a duchovne stratených formuje v členoch
„novú fantáziu milosrdnej lásky“.

FORMÁCIA

V ZDRUŽENÍ apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum

Kontakt 

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum