F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

KTO JE  DOBROVOĽNÍK ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM?

Prvým krokom k členstvu v združení Faustínum je dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníkom sa môže stať katolík,
ktorý sa chce zapojiť do diela milosrdenstva sv. sestry Faustíny
pod vedením Kongregácie sestier
Matky Božieho Milosrdenstva a zaväzuje sa splniť tri záväzky.

DOBROVOĽNÍK SA ZAVÄZUJE

1

Podľa možností poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva a rozvíjať postoj dôvery plnením Božej vôle vyjadrenej v prikázaniach a povinnostiach životného stavu.

2

Pomodliť sa denne Korunku Božieho milosrdenstva.

3

Z lásky k Ježišovi vykonať počas dňa pre svojich blížnych aspoň jeden úkon milosrdenstva skutkom, slovom alebo modlitbou.

VSTUP DO ZDRUŽENIA

Vstupu do združenia predchádza osobné stretnutie
s rehoľnou sestrou alebo inou k tomu určenou osobou.
Kandidát, ktorý chce vstúpiť do združenia Faustínum,
následne vyplní deklaráciu určenú pre dobrovoľníkov.
Túto deklaráciu môže vyplniť len na originálnych tlačivách,
ktoré sú k dispozícii na sekretariáte združenia Faustínum.
Prijatie kandidáta do združenia potvrdí oficiálny list
podpísaný vedúcou združenia Faustínum. 

ČO ĎALEJ?

Dobrovoľník združenia Faustínum
sa môže zapojiť do formačného programu apoštolov Božieho milosrdenstva buď v rámci skupinovej formácie, alebo individuálne.

Ak dobrovoľník dospeje k tomu, že toto je pre neho duchovná cesta, ktorou sa chce uberať, po roku dobrovoľníctva môže požiadať o

ČLENSTVO

ČÍTAJ ĎALEJ

POZVÁNKA

Spoznaj naše združenie 

Kontakt 

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum