F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Zvelebuj Pánovo milosrdenstvo, duša moja,
nech sa v ňom raduje celé moje srdce,
lebo nato si ním vyvolená,
aby si šírila slávu jeho milosrdenstva.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Živé evanjelium v osobe milosrdného Ježiša
je radostná zvesť, ktorú Cirkev denne ohlasuje a dosvedčuje pred všetkými ľuďmi.

Na tomto ohlasovaní posolstva Božieho milosrdenstva sa aktívne podieľajú

APOŠTOLI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.

Apoštoli Božieho milosrdenstva

patriaci do združenia Faustínum
si z mnohých ciest,
ktoré vedú ku kresťanskej dokonalosti,
vyberajú tú, ktorú ukázala sv. sestra Faustína.
Chcú sa aktívne podieľať na jej poslaní,
to jest svojím životom a slovami ohlasovať
tajomstvo Božieho milosrdenstva
a vyprosovať ho pre svet.

Sú povolaní podieľať sa na spiritualite
a apoštolskom poslaní 

Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

ako jej najbližší spolupracovníci.
Charizma milosrdenstva,
ktorú žijú rehoľné sestry,
sa prostredníctvom týchto apoštolov
šíri do celého sveta.

Milosrdný Pane, posilňuj svojou mocnou milosťou apoštolov, ktorých si povolal.
Nech sú s tebou ešte užšie spojení už počas svojho života
a nech sa účinne podieľajú na tvojej misii a tak zjavujú svetu milosrdnú Božiu lásku.
Nech sú zároveň svedkami tvojho nepochopiteľného milosrdenstva.
Daj, aby v srdciach iných ľudí prebúdzali dôveru v Boha, lásku a odovzdanosť.

Z obradov prijatia členov

MODLITBA

V ZDRUŽENÍ apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum

FORMÁCIA

V ZDRUŽENÍ apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum

APOŠTOLÁT

V ZDRUŽENÍ apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum