27 feb, 2024
pexels-photo-106344

30. apríla 2018 vstúpila do platnosti Všeobecná vyhláška o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov v Katolíckej cirkvi vydaná 13. marca 2018 počas 378. plenárneho zasadnutia vo Varšave., kán. 455 Kódexu kánonického práva, v nadväznosti na čl. 18 Štatútu EPC po získaní osobitného súhlasu od Svätej stolice z 3. júna 2017.

Táto vyhláška dopĺňa ustanovenia doteraz uplatňovaného Kódexu kánonického práva a aktualizuje predpisy osobitného zákona týkajúce sa spracovania osobných údajov Katolíckou cirkvou v Poľsku. V súvislosti s tým a vzhľadom na skutočnosť, že Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum má cirkevno-právnu subjektivitu, osobné údaje našich členov budú spracovávané podľa tej istej vyhlášky, ktorá je v súlade s čl. 91 všeobecných nariadení o ochrane údajov z 27. apríla 2016.

Naše združenie chráni s náležitou starostlivosťou osobné údaje svojich členov i osôb, ktoré doň patria. Pre splnenie povinnosti vyplývajúcej z nových nariadení vás o tom touto formou informujeme. Vaše údaje používame výlučne v súlade so zákonom a na základe vášho súhlasu.

V súvislosti so zmenami v oblasti politiky ochrany osobných údajov by sme vám chceli pripomenúť účely a zásady, na základe ktorých spracúvame osobné údaje našich dobrovoľníkov, členov a čestných členov.

Kto spracúva osobné údaje?

Správca osobných údajov je

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustinum
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Krakov, Poľsko
Tel.: +48 12 269 48 55, +48 509 655 184,
E-mail: sekretariat@faustinum.pl

Otvárací čas: pondelok – sobota: 9.00-12.30, 13.30-15.00,
Nedele a sviatky: zatvorené.

Inšpektor ochrany údajov

Na základe čl. 30 vyhlášky bol vymenovaný inšpektor ochrany osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na adrese: iod@faustinum.pl

Prečo spracúvame osobné údaje?

Svoje osobné údaje ste dobrovoľne poskytli pri vyplňovaní prihlášky do združenia, ako aj pri prihlásení sa do konkrétnych projektov: formačných stretnutí, exercícií, duchovných obnov, kongresov, sympózií a ďalších na základe vopred udeleného súhlasu z vašej strany. Všetky osobné údaje odstraňujeme po skončení konkrétneho projektu. Údaje sa spracúvajú s cieľom splniť právne povinnosti združenia a jeho štatútu.

Osobné údaje spracúvame aj v informačnom systéme, t. j. dočasne ich ukladáme, aby sme zaistili bezpečnosť a správne fungovanie našich informačných systémov, napríklad v súvislosti so zálohovaním údajov alebo pre prípad ich úprav.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum môže spracovávať osobné údaje:

  1. na účely prijatia do združenia vrátane zasielania informácií týkajúcich sa činnosti združenia, prebiehajúcich aktivít a projektov na základe vášho súhlasu (na základe článku 7 ods. 1 bod 1 vyhlášky);
  2. na správne vykonávanie úloh, ktoré stanovilo kánonické alebo civilné právo (na základe článku 7 ods. 1 bod 3 vyhlášky);
  3. pri tvrdení žalobcov o údajných nezrovnalostiach, aby sa tak chránili záujmy inštitúcie a aby boli schopní sa obhajovať (na základe článku 7 ods. 1 bod 6 dekrétu);
  4. odpovedať na listy a žiadosti, zostať v kontakte, ak z vlastného podnetu komunikujete so združením, napríklad zaslaním e-mailu (na základe článku 7 ods. 1 bod 6 vyhlášky).

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Iba počas obdobia príslušnosti k združeniu, ak právne predpisy neurčia dlhší čas.

Aké sú práva osôb, ktorých údaje spracúvame?

  • právo na prístup k informáciám, či a aké údaje sa spracúvajú,
  • právo na opravu a doplnenie údajov,
  • právo vymazať údaje, ktorých spracovanie nie je potrebné,
  • právo obmedziť spracovanie údajov.

Vždy môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním, čo nebude mať vplyv na  právny priebeh ich spracovania, ktorý bol vykonaný na základe predchádzajúceho súhlasu.

Poskytovanie osobných údajov je úplne dobrovoľné a ich neposkytnutie v niektorých prípadoch môže mať za následok neúčasť na niektorých aktivitách združenia.

Podľa čl. 41 vyhlášky vás zároveň informujeme, že ak sa domnievate, že spracovanie údajov nie je v súlade s ustanoveniami vyhlášky, máte právo podať sťažnosť na

Cirkevný inšpektorát ochrany údajov v Poľsku:
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Varšava
kiod@episkopat.pl
www.kiod.episkopat.pl

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Združenie zásadne nesprístupňuje osobné údaje svojich dobrovoľníkov a členov, s výnimkou situácií, na ktoré má právny základ, a na žiadosť oprávnených osôb, alebo ak je to nevyhnutné na realizáciu úloh a štatutárnych cieľov združenia. V tejto situácii však môžu byť príjemcami vašich osobných údajov aj externé subjekty, ale iba vtedy, ak sa zúčastníte na ich projektoch na základe dodatočného písomného súhlasu so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných údajov.

V záležitostiach týkajúcich sa členstva sa osobné údaje dobrovoľníkov, členov a čestných členov môžu prenášať v rámci združenia medzi spoločenstvami a správnou radou združenia. Vzhľadom na to, že Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum má svoje spoločenstvá pri kláštoroch KMBM a vo farnostiach v Poľsku aj na celom svete, tak v prípade, že patríte do niektorého zo spoločenstiev nachádzajúcich sa mimo Poľska, údaje, ktoré zhromažďujeme, budú prenášané mimo územia Poľskej republiky. Uisťujeme vás, že údaje sú vždy bezpečne uložené a prenášané v rámci združenia Faustínum, aby sa realizovali ciele štatútu, pričom vám zaručujeme dodržanie vašich práv a slobôd.

Pošlite nám správu